Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności przeznaczona jest dla Użytkowników strony internetowej
https://ipschool.pl/pl/ prowadzonej przez Construction and Education Services Sp. z o.o. (KRS:
0000570023) siedzibą we Wrocławiu (53-312), ul. Drukarska 52. Polityka prywatności reguluje
kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w
tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.
zm.), dalej jako ?RODO?.
I. Administrator danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych jest Construction and Education Services Sp. z o.o. (KRS:
0000570023) siedzibą we Wrocławiu (53-312), ul. Drukarska 52. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.ips@dpag.pl. Administrator jest Organem prowadzącym w rozumieniu Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. Niepublicznego Przedszkola ?International Playschool?, przy ulicy Drukarskiej 52, 53-
  312 Wrocław;
 2. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ?International Primary School?, przy ulicy
  Drukarskiej 52, 53-312 Wrocław;
 3. Niepublicznego Międzynarodowego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego ?IPS
  UPPER SECONDARY?, przy ulicy Powstańców Śląskich 15-17, 53-329 Wrocław.
  II. Zakres zbieranych danych.
  Za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora mogą
  zostać przekazane takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz
  inne dane dobrowolnie podane w okienku wiadomości. Dodatkowo za pośrednictwem ankiety
  na stronie internetowej Administrator gromadzi dane osobowe konieczne w ramach
  prowadzonych rekrutacji dla podmiotów edukacyjnych, których jest organem prowadzącym.
  Ankieta obejmuje takie informacje jak dane kontaktowe, dane o nauczaniu, dane medyczne,
  dane o rodzicach/opiekunach prawnych.
  III. Źródło danych.
  Dane osobowe zostają przekazane Administratorowi przez Użytkownika strony internetowej
  ? dane osobowe zebrane od osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe w zakresie dzieci
  przekazywane są przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
  IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 4. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. b) RODO;
 5. przeprowadzenia rekrutacji Szkoły i poinformowania Cię o jej wynikach, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 6. zapewnienia odpowiedniej opieki uczniom, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 7. obsługi przesyłanych zapytań poprzez formularz kontaktowy co stanowi prawnie
  uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  V. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
  Podanie danych przez jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza
  kontaktowego prowadzonego przez Administratora. Podanie danych osobowych w ramach
  prowadzonej rekrutacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało
  niemożnością ubiegania się o przyjęcie do Szkoły.
  VI. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
 8. wgląd do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 9. sprostowanie lub poprawienie danych (art. 16 RODO);
 10. usunięcie danych (art. 17 RODO);
 11. ograniczenie przetwarzania (18 RODO);
 12. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 13. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa w związku z nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych.
  VII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz
  Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT,
  podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na
  podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  VIII. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 14. do czasu zakończenia obsługi przesłanego zapytania w ramach prowadzonego przez
  Administratora formularza kontaktowego;
 15. do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców
  Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT,
  Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
  uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie

Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których
będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG).

X. Profilowanie
Nie będą podejmowane wobec Ciebie / Was i Twojego / Waszego dziecka decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

XI. Pliki Cookies

 1. Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w postaci niewielkich
  plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera lub w pamięci smartfona) i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają
  nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym
  do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.
 4. W ramach stron internetowych Administratora stosowane mogą być dwa rodzaje plików
  cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne?
  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  przeglądarki internetowej. ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
  końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 6. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
  przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  ? dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji
  Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
  ? zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
  ? zbierania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu
  Internetowego, tj. do badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy
  poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
  stronach, słowa kluczowe itp.), które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób
  odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie
  witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;
  ? korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj.
  Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs. Ponadto, na witrynie mogą
  znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps. Podmioty te
  posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.
 7. Domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub

uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików Cookies. Użytkownicy mają
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. usunąć pliki Cookies,
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
plików Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności stron internetowych.

 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez strony internetowe serwisu ?
  zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
  przeglądarki internetowej.
 2. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego
  witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich
  każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za
  każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
 3. Szczegółowe informacje o możliwościach, sposobach obsługi i na temat zmiany ustawień
  dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania zawiera pomoc lub
  dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics,
  Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
  Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch
  w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych
  usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają
  identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie
  Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
  identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
  Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie
  dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich
  zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
  przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
  demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
  Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu
  można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.
 6. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików Cookies
  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.