Jak uczymy

Cambridge Assessment International Education

Program nauczania Cambridge Upper Secondary jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat. Przygotowuje on do następnego etapu edukacji poprzez Cambridge Pathways.

 

Klasy 9-10, uczniowie w wieku 14-16 lat, IGCSE

Program nauczania oferuje różnorodne ścieżki dla osób przygotowujących się do szkolnictwa wyższego, w tym dla tych, których pierwszym językiem nie jest angielski. Program IGCSE rozwija w uczniach globalną perspektywę, która może być użyta również w sprawach lokalnych. Różnorodne ścieżki zostały stworzone dla międzynarodowej grupy uczniów, aby uniknąć uprzedzeń kulturowych.

Dzisiejszy świat wymaga czegoś więcej, niż tylko tradycyjnej edukacji. IPS zauważa zmiany zachodzące we współczesnym świecie i z dumą oferuje program nauczania Cambridge IGCSE, który zaprojektowany jest nie tylko po to, aby informować, ale także inspirować.
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) to program nauczania o międzynarodowej renomie, znany ze szczegółowych, ale i elastycznych ram. Umożliwia uczniom krytyczne myślenie, współpracę, a także kreatywne podejście do rozwiązywania
problemów.

Holistyczne podejście

Oprócz doskonałości akademickiej, Cambridge IGCSE pielęgnuje umiejętności, które mają znaczenie w otaczającym nas świecie. Od praktycznej dynamiki studiów biznesowych, pozyskiwanie globalnej świadomości, po umiejętności cyfrowe w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). W tym programie każdy przedmiot jest oknem na świat dającym nowe możliwości.

Umiejętności jutra

W ciągle zmieniającym się świecie umiejętność adaptacji ma kluczowe znaczenie. Nasz program zapewnia, że uczniowie będą przygotowani nie tylko do egzaminów, ale także do życia, poprzez nabytą zdolność do krytycznej analizy, skutecznej komunikacji i innowacyjnego rozwiązywania problemów.

Uznany na całym świecie

Wybór Cambridge IGCSE oznacza otwarcie drzwi do najlepszych uniwersytetów i kariery na całym świecie. To potwierdzenie jakości oraz dogłębnej i holistycznej edukacji.

W IPS dokładamy wszelkich starań, aby podróż każdego ucznia z Cambridge IGCSE była wzbogacająca i niezapomniana. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia pedagogów wraz z interaktywnymi metodami nauczania w przyjaznym środowisku – zapewniamy Twojemu dziecku to, co najlepsze w edukacji globalnej.

Cambridge IGCSE rozwija wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie:

 • Przedmiotowe treści nauczania
 • Stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach
 • Dociekania i odkrywania naukowego
 • Elastyczności w stosunku do zmian
 • Pracy i komunikacji w języku angielskim
 • Przejmowaniu inicjatywy
 • Świadomości międzykulturowej

Klasy 11-12, uczniowie w wieku 16-18 lat, A Levels

Cambridge A Levels oferuje wybór spośród 55 przedmiotów w niemal dowolnej kombinacji. Ta elastyczność oznacza, że każdy może stworzyć swój zindywidualizowany program nauczania, a uczniowie mogą wybrać specjalizację w określonym obszarze przedmiotowym lub uczyć się wielu niepowiązanych ze sobą przedmiotów.

A Levels rozwija wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie:

 • Przedmiotowe treści nauczania w wersji rozszerzonej
 • Niezależnego myślenia
 • Stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach
 • Analizy i krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji
 • Logicznego myślenia i prezentacji spójnych argumentów
 • Podejmowania decyzji, ewaluowania sytuacji
 • Prezentowania przemyślanych argumentów, rozumienia ich wpływu i komunikowania się logicznie oraz zrozumiale
 • Pracy i komunikacji w języku angielskim

Przygotowanie do polskiej matury

Uczniowie Liceum IPS mają wybór podejścia do jednego lub obydwu z poniższych egzaminów:

 • Polski egzamin dojrzałości (matura)
 • Cambridge International A-Levels

Przedmiotami obowiązkowymi dla uczniów przystępujących do matury są:

 • Trzy przedmioty na poziomie podstawowym
  • Język polski (egzamin pisemny i ustny)
  • Matematyka
  • Nowożytni język współczesny (egzamin pisemny i ustny)
 • Przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (egzamin pisemny)
  • Historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka lub inne

Program Odpowiedzialności Społecznej Uczniów

Liceum IPS pomoże uczniom w rozwoju samoregulacji, podejmowaniu decyzji, i odpowiedzialności społecznej. Wszystkie te czynniki są odzwierciedlone w uczniowskich inicjatywach i projektach stworzonych, aby przynieść korzyści lokalnej społeczności.

Zależy nam na rozwijaniu uczniów, którzy wezmą udział w aktywnej opiece nad swoją planetą. Program będzie kontynuowany przez cztery lata i będzie on obowiązkowy.

Doradztwo zawodowe i pomoc w rekrutacji na studia

Liceum IPS bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie uczniów do ich przyszłości i wspieranie ich w podejmowaniu kluczowych decyzji. Z doradztwa zawodowego mogą korzystać uczniowie od klasy 7.

Razem z doradcą zawodowym, uczniowie przeanalizują swoje umiejętności, preferencje, ambicje i cele oraz otrzymają wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących dalszej edukacji i życia zawodowego.

Dodatkowo uczniowie otrzymają pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz w procesie aplikacji na uczelnie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Sekcja sportowa

Uczniowie IPS Secondary wiedzą, jak ważny w życiu jest sport i chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. IPS współpracuje z różnymi obiektami sportowymi we Wrocławiu, aby zapewnić naszym uczniom jak najbardziej zróżnicowaną i najszerszą dostępną ofertę zajęć sportowych.

PSL

Oprócz międzynarodowych programów nauczania, IPS jest jedyną szkołą we Wrocławiu, która oferuje Polski Program Nauczania (PSl), prowadzony przez polskie Ministerstwo Edukacji dla wszystkich uczniów w kraju. Polska podstawa programowa obejmuje język polski, historię i geografię Polski, język polski jako drugi język oraz opcję zajęć religii katolickiej w ramach naszych popołudniowych kursów pozalekcyjnych. IPS uczy również angielskiego jako drugiego języka w połączeniu z programem Cambridge ESL. Jesteśmy prawdziwym dwujęzycznym liceum!

System oceniania

Uczniowie liceum są oceniani na podstawie różnego rodzaju kartkówek i sprawdzianów, testów diagnostycznych oraz testów kompetencji w ramach Programu Doradztwa Zawodowego. Uczniowie IPS podejdą do dwóch egzaminów: IGCSE na koniec klasy 10 i A Levels na koniec klasy 12. Polscy uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminów maturalnych na koniec klasy 12. Praca domowa jest indywidualizowana według potrzeb uczniów.

Zdalne nauczanie

IPS jest jedyną szkołą anglojęzyczną we Wrocławiu oferującą uczniom zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych klas online. Korzystając z IPS Online Backpack, Google Classroom i IPS Student Calendar, zapewniamy pełny dostęp do nauki uczniom, którzy muszą pozostają w domu. Uczniowie pozalekcyjnej szkoły muzycznej również korzystają  z możliwości nauki zdalnej.

Życie pozaszkolne

Uczniowie Liceum IPS mają możliwość uczęszczania na liczne zajęcia pozalekcyjne i zaangażowania się w różne projekty. Licealiści mają możliwość brania udziału w samorządzie szkolnym, zajęciach pozalekcyjnych, specjalistycznych warsztatach i szkoleniach, wydarzeniach szkolnych, świętach i apelach. Mogą oni również kontynuować ich naukę śpiewania czy gry na instrumentach w Szkole Muzycznej IPS.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja to jeden z najważniejszych priorytetów IPS

IPS korzysta z wielu nowoczesnych aplikacji, oferuje cotygodniowe konsultacje dla uczniów i rodziców, organizuje konferencje rodziców z nauczycielami, a także jest otwarta na wszelkie indywidualne spotkania w celu omówienia postępów swoich uczniów.