pl en
Menu

Formularz kontaktowy

Wyślij

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Construction and Education Services Sp. z o.o., ul. Drukarska 52, 53-312 Wrocław, NIP: 899-276-99-13, Regon: 361946571, KRS: 00000570023
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO tj. dobrowolna zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora
• Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
• Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi korespondencji;
• Ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
• Danie nie są przekazywanie do krajów trzeciego świata
• W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonych zgód, czy też potrzeby zgłoszenia nam przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji, możliwy jest kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mila na adres: iod@ipschool.pl


Organem Prowadzącym dla IPS jest Construction&Education Services Sp. z o. o.
Siedziba Spółki: CES Sp. z o.o., ul. Drukarska 52, 53-312 Wrocław
NIP UE: PL899 276 99 13
Regon: 361946571
KRS: 00000570023