pl en
Menu

Formularz kontaktowy

Wyślij

Klauzula Informacyjna

Polityka Prywatności Serwisu Internetowego

www.ipschool.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.ipschool.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące oferty Administratora w zakresie prowadzonych przez niego usług edukacyjnych oraz formularz kontaktu, w związku z czym następuje przetwarzanie danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki.

II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:
1) Właściciel Serwisu / Administrator - Construction and Education Services Sp. z o.o. (KRS: 0000570023) siedzibą we Wrocławiu (53-312), ul. Drukarska 52 jest właścicielem praw do serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
2) Serwis www.ipschool.pl - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce działalności Szkół prowadzonych przez Administratora;
3) Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
4) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1) Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
2) Dla prawidłowego działania Serwisu przeglądarka internetowa Użytkownika powinna mieć włączoną obsługę plików cookies.
3) Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas funkcjonowania Serwisu.
4) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszystkie dane i materiały serwisu które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
5) Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU W RAMACH FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane osobowe Użytkownika powierzone przez niego poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane przez Administratora w zakresie zgodnym z żądaniem Użytkownika.
2) Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych.
3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP oraz informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest Construction and Education Services Sp. z o.o. (KRS: 0000570023) siedzibą we Wrocławiu (53-312), ul. Drukarska 52. Użytkownikowi przysługuje także prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail: administration@ipschool.pl lub pod numerem telefonu +48 536 839 858.
5) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
6) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas potrzebny do przedstawienia oferty albo do czasu przedawnienia roszczeń z umowy.
7) Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
V. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa zastosowanych w jednostce, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

VI. COOOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
1) Strony internetowe Administratora korzystają z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera lub w pamięci smartfona) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.
4) W ramach stron internetowych Administratora stosowane mogą być dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
5) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
6) Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
• dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
• zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
• zbierania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego, tj. do badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.), które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;
• korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.
7) Domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików Cookies. Użytkownicy mają możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. usunąć pliki Cookies, częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.
8) Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez strony internetowe serwisu – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
9) W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
10) Szczegółowe informacje o możliwościach, sposobach obsługi i na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
11) Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
12) Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.
13) Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików Cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
2) W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
3) Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
4) Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: administration@ipschool.pl
5) Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
6) Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
7) W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Administratora.

Organem Prowadzącym dla IPS jest Construction&Education Services Sp. z o. o.
Siedziba Spółki: CES Sp. z o.o., ul. Drukarska 52, 53-312 Wrocław
NIP UE: PL899 276 99 13
Regon: 361946571
KRS: 00000570023

Rekrutacja
na rok 2021-2022